WELCOME(5)

 

Jornada participativa dels agents interessats en la gestió de l’aigua a la conca del riu Besòs (2n taller, en línia)

Desenvolupament d’una estratègia de contaminació zero a tot el sistema sòl-sediment-aigua per donar suport a l’ús de l’aigua regenerada per al reg

For the English version, please scroll down.

La contaminació desafia l’economia circular

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), tal i com indica al seu Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2022-2027, vol promoure la reutilització de l’aigua, entre d’altres, a la conca del riu Besòs per mitigar les restriccions d’aigua imposades a causa del períodes de sequera cada cop més freqüents i combatre la creixent escassetat d’aigua. Amb aquesta finalitat, 64 municipis que treballen conjuntament al Consorci Besòs Tordera (CBT) van iniciar a l’any 2018 el Pla Director d’Aigües Regenerades (PDAR). Aquest pla valora les necessitats d’aigua regenerada a les conques dels rius Besòs i Tordera, i proposa la construcció d’una sèrie d’Estacions de Regeneració d’Aigua (ERA) i infraestructures de transport per satisfer la demanda urbana, agrícola, industrial i ambiental d’aigua.

No obstant, en el cas de la reutilització d’aigües residuals amb finalitats agrícoles, tot i que avui dia la legislació no ho contempla, és important tenir en compte la concentració de microcontaminants i altres substàncies químiques específiques, procedents tant de fonts industrials com domèstiques. Especialment, en les últimes dècades ha anat creixent la preocupació per les substàncies químiques que no es degraden (persistents; P), que es poden dispersar fàcilment pel medi ambient (mòbils; M), i que poden perjudicar els organismes (tòxiques; T), conegudes com a PMT. El disseny actual de les ERA no contempla a priori l’eliminació de substàncies PMT, ja que les seves limitacions no es troben regulades i existeix una manca de coneixement al voltant de les millors tècniques per a la seva eliminació. No obstant, això podria arribar a ser necessari si l’aigua s’ha d’utilitzar amb finalitats agrícoles (reg) per evitar que les concentracions de substàncies PMT que es troben en els cultius superin els nivells de seguretat per a la salut humana i ambiental. Les futures regulacions previstes poden exigir que algunes de les substàncies PMT s’eliminin de l’aigua regenerada per a usos agrícoles i altres usos.

 

Abordatge dels riscos de les substàncies PMT per a l’ús agrícola en el Pla Director d’Aigües Regenerades

Algunes d’aquestes substàncies PMT, com els PFAS, són en l’actualitat àmpliament discutides i són el focus de múltiples projectes de recerca en la Unió Europea (UE). El PROMISCES és un d’aquests projectes de recerca de la UE. Un dels set casos d’estudi que formen part del projecte PROMISCES es centra en la Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) Montornès del Vallès, a la conca del riu Besòs. En aquest cas d’estudi, el Consorci Besòs-Tordera (CBT), Eurecat i l’IDAEA-CSIC col·laboren per provar diverses tecnologies de tractament d’aigües i un nou tren de tractaments per eliminar contaminants industrials de les aigües residuals, i així proporcionar aigua regenerada segura per al reg agrícola de la regió. La seva recerca també inclou l’avaluació de riscos, la determinació de les millors pràctiques agrícoles i la selecció de cultius per minimitzar la transferència de microcontaminants a les parts comestibles dels cultius.

És en aquest context, que volem reunir als agents d’interès a nivell local i nacional, per tal de recollir diverses perspectives i identificar necessitats per donar suport a la construcció d’aquestes ERA i a l’ús d’aigua regenerada a la regió del riu Besòs.

Llegeix sobre l'Estudi de Cas 3

En general, el projecte PROMISCES està organitzant dos tallers amb actors locals:

En el primer taller presencial el 28 de novembre de 2023, es van realitzar les següents activitats:

- Es va discutir el problema amb participants locals per a emmarcar millor la situació actual

- Es van identificar barreres i altres factors que cal abordar per a fomentar l'ús d'aigua regenerada per al reg a la regió del Besòs

- Es van recollir solucions potencials que aborden les barreres identificades.

 

Els resultats del primer taller, incloent els resultats preliminars de l'enquesta i un document resum del taller, es poden trobar a continuació.

 

El segon taller, que es realitzarà en línia el 5 de març, es basarà en aquests resultats amb l’objectiu de desenvolupar una estratègia de zero contaminació a nivell de sistema per donar suport a l'aigua regenerada destinada al reg agrícola.

Aquest taller també és interessant per a aquells que no van assistir al primer taller però que treballen en temes relacionats amb la gestió de l'aigua a la conca del riu Besòs.

Els objectius del 2n taller amb els actors locals són:

1. Revisar els resultats i conclusions del primer taller: barreres, facilitadors i solucions.

2. Discutir les vinculacions entre les solucions i les barreres: què està ben abordat, què no?

3. Definir les solucions preseleccionades en el primer taller: qui ha d'estar involucrat, com seria la seva implementació?

4. Desenvolupar una estratègia per donar suport a l'aigua regenerada per al reg agrícola.

 

Per què haurien de participar els actors locals?

- Participar activament en el desenvolupament d'una estratègia local per fomentar la regeneració de l'aigua

- Aprofundir en els últims desenvolupaments dels socis involucrats en el projecte: el CBT, Eurecat i IDAEA-CSIC

- Discutir les barreres i els facilitadors identificats en el camp de la reutilització de l'aigua

- Xarxa amb altres actors locals

Dia i hora
Dimarts 5 de març de 2024
10:00 - 13:00 hores

 

Ordre del dia i informació

Inscripció al Taller
El taller es realitzarà en línia a través de Zoom. Si us plau, inscriviu-vos mitjançant aquest enllaç.

 

Per qualsevol dubte, poseu-vos en contacte amb la Carme Bosch via e-mail a .

 

 

chimneys-gae58e0866_1280
people-g533c67625_1280
sewage-treatment-plant-g431f31498_1280
 

Local Stakeholder Workshops for the Besòs River Basin (2nd workshop, online)

Developing a system-wide, zero pollution strategy to support reclaimed water for agricultural irrigation

 

Chemical pollution challenging the Circular Economy

The Catalan Water Agency (ACA: L´Agència Catalana de l'Aigua) seeks to promote water reuse in the Besòs River Basin to mitigate water restrictions put in place due to recent periods of severe droughts, to combat the growing water scarcity. To this end, 64 municipalities working together in the Consorci Besòs Tordera (CBT) initiated the Reclaimed Water Master Plan (RWMP). This plan involves the construction of a number of Reuse Water Plants (RWPs) and transportation infrastructure to meet urban, agricultural, industrial and environmental water demands.

However, when looking at the reuse of wastewater for agricultural purposes, micro-contaminants, like specific chemical substances or medicine residues, coming from both industrial and household sources have to be removed. Specifically, over the past decades, concerns have been growing about chemicals which do not degrade (persistent substances; P), can easily spread throughout the environment (mobile substances; M) and are suspected to harm organisms (toxic substances: T). In the current design of the RWPs, removing PMT substances is not considered. However, this might be needed if the water is to be used for agricultural purposes (irrigation) to prevent that the PMT concentrations found in crops exceed human and environmental safety levels. Moreover, expected future regulations may demand that (some of the) PMT substances be removed from reclaimed water for agricultural and other uses.

 

Addressing PMT risks for agricultural use in the Reclaimed Water Master Plan

Some of these PMTs, like PFAS, are now widely discussed and are the focus of multiple research activities within the European Union. PROMISCES is one of those EU research projects. One of the seven case studies within PROMISCES focuses on the Montornès del Vallès Wastewater Treatment Plant in the Besòs river basin. Within this case study, Consorci Besòs Tordera (CBT), Eurecat and IDAEA-CSIC are collaborating with ACA to test water treatment technologies and a new treatment train to remove industrial contaminants from wastewater to provide safe reclaimed water for agricultural irrigation in the region. Their research also includes risk assessment and the determination of farming best practices and crop selection to minimize the transfer of micro-contaminants to edible parts of crops.

It is within this context that we want to bring local and national stakeholders together to gather various perspectives and identify needs to further support the construction of these RWPs and the use of reclaimed water in the Besòs River region.

Read about Case Study 3

Overall, PROMISCES is organizing two local stakeholder workshops:

 

At the first face-to-face stakeholder workshop on November 28, 2023, the following activities took place:

- Discussed the above problem statement with local stakeholders to better frame the current situation

- Identified barriers and other factors that need to be addressed to further the use of reclaimed water for irrigation in the Besòs region

- Collected potential solutions that address the identified barriers.

 

The outputs from the first workshop, including the preliminary survey results and a workshop summary document, can be found below.

 
The second workshop, which will be held online on March 5, will build on these results to develop a system-wide, zero pollution strategy to support reclaimed water for agricultural irrigation. 

This workshop is also interesting for stakeholders who did not attend the first workshop but who work in and are associated with water management in the Besòs River Basin.

The objectives of the 2nd local stakeholder workshop are to:

1. Review outputs and conclusions from 1st workshop: barriers, enablers & solutions

2. Discuss linkages between solutions and barriers: what is addressed well, what is not?

3. Define short-listed solutions – who needs to be involved, what does implementation look like?

4. Develop strategy to support reclaimed water for agricultural irrigation

 
Why should stakeholders participate?

- Play an active role in the development of a local water reclamation strategy

- Build on the latest developments from the research partners at CBT, Eurecat and IDAEA-CSIC

- Discuss the identified barriers and enablers in the field of water reuse

- Network with other local stakeholders

Date & Time
5 March 2024
10:00 - 13:00 CET
 
 
Workshop Registration

The workshop will be held online via Zoom. Please register via this link.

For questions, please contact Carme Bosch via e-mail at .

 

 

 

 

 

About PROMISCES / Sobre el projecte PROMISCES

PROMISCES (Preventing Recalcitrant Organic Mobile Industrial chemicalS for Circular Economy in the Soil-sediment-water system) will provide innovative technologies to monitor, prevent and mitigate chemical pollution in the environment (water, soil, and sediment). The project will particularly focus on PFAS, which are persistent, highly mobile, and potentially toxic and have been found to accumulate in the human body and the environment. PROMISCES’ results will be integrated in a decision support framework, as well as assessment and regulatory tools for improving human health protection related to resource recovery and use.

PROMISCES (Prevenir substàncies químiques industrials mòbils, orgàniques i recalcitrants per a l’economia circular en el sistema sòl-sediment-aigua) proporcionarà tecnologies innovadores per monitoritzar, prevenir i mitigar la contaminació química en el medi ambient (aigua, sòl i sediment). El projecte es centrarà especialment en els PFAS, que són persistents, mòbils i potencialment tòxics i s’ha demostrat que es poden acumular en el cos humà i el medi ambient. Els resultats del projecte PROMISCES s’integraran en una eina de suport a la presa de decisions, així com en eines d’avaluació i regulació per a la millora de la protecció de la salut humana relacionades amb la recuperació i l’ús de recursos.