WELCOME(5)

 

Jornada participativa dels agents interessats en la gestió de l’aigua a la conca del riu Besòs

Desenvolupament d’una estratègia de contaminació zero a tot el sistema sòl-sediment-aigua per donar suport a l’ús de l’aigua regenerada per al reg

For the English version, please scroll down.

La contaminació desafia l’economia circular

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), tal i com indica al seu Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2022-2027, vol promoure la reutilització de l’aigua, entre d’altres, a la conca del riu Besòs per mitigar les restriccions d’aigua imposades a causa del períodes de sequera cada cop més freqüents i combatre la creixent escassetat d’aigua. Amb aquesta finalitat, 64 municipis que treballen conjuntament al Consorci Besòs Tordera (CBT) van iniciar a l’any 2018 el Pla Director d’Aigües Regenerades (PDAR). Aquest pla valora les necessitats d’aigua regenerada a les conques dels rius Besòs i Tordera, i proposa la construcció d’una sèrie d’Estacions de Regeneració d’Aigua (ERA) i infraestructures de transport per satisfer la demanda urbana, agrícola, industrial i ambiental d’aigua.

No obstant, en el cas de la reutilització d’aigües residuals amb finalitats agrícoles, tot i que avui dia la legislació no ho contempla, és important tenir en compte la concentració de microcontaminants i altres substàncies químiques específiques, procedents tant de fonts industrials com domèstiques. Especialment, en les últimes dècades ha anat creixent la preocupació per les substàncies químiques que no es degraden (persistents; P), que es poden dispersar fàcilment pel medi ambient (mòbils; M), i que poden perjudicar els organismes (tòxiques; T), conegudes com a PMT. El disseny actual de les ERA no contempla a priori l’eliminació de substàncies PMT, ja que les seves limitacions no es troben regulades i existeix una manca de coneixement al voltant de les millors tècniques per a la seva eliminació. No obstant, això podria arribar a ser necessari si l’aigua s’ha d’utilitzar amb finalitats agrícoles (reg) per evitar que les concentracions de substàncies PMT que es troben en els cultius superin els nivells de seguretat per a la salut humana i ambiental. Les futures regulacions previstes poden exigir que algunes de les substàncies PMT s’eliminin de l’aigua regenerada per a usos agrícoles i altres usos.

 

Abordatge dels riscos de les substàncies PMT per a l’ús agrícola en el Pla Director d’Aigües Regenerades

Algunes d’aquestes substàncies PMT, com els PFAS, són en l’actualitat àmpliament discutides i són el focus de múltiples projectes de recerca en la Unió Europea (UE). El PROMISCES és un d’aquests projectes de recerca de la UE. Un dels set casos d’estudi que formen part del projecte PROMISCES es centra en la Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) Montornès del Vallès, a la conca del riu Besòs. En aquest cas d’estudi, el Consorci Besòs-Tordera (CBT), Eurecat i l’IDAEA-CSIC col·laboren per provar diverses tecnologies de tractament d’aigües i un nou tren de tractaments per eliminar contaminants industrials de les aigües residuals, i així proporcionar aigua regenerada segura per al reg agrícola de la regió. La seva recerca també inclou l’avaluació de riscos, la determinació de les millors pràctiques agrícoles i la selecció de cultius per minimitzar la transferència de microcontaminants a les parts comestibles dels cultius.

És en aquest context, que volem reunir als agents d’interès a nivell local i nacional, per tal de recollir diverses perspectives i identificar necessitats per donar suport a la construcció d’aquestes ERA i a l’ús d’aigua regenerada a la regió del riu Besòs.

La jornada participativa dels agents interessats en la regió dels Besòs Tordera presenta els següents objectius:

1. Discutir la problemàtica exposada anteriorment amb els agents locals interessats per emmarcar millor la situació actual

2. Identificar barreres i altres factors que cal abordar per avançar en l’ús d’aigua regenerada per al reg a la regió del Besòs

3. Definir conjuntament una estratègia interdisciplinària per al conjunt del sistema per crear un entorn lliure de substàncies tòxiques i protegir els recursos hídrics

 

Per què haurien de participar els agents d’interès?

Tenir un paper actiu en el desenvolupament d’una estratègia local de recuperació d’aigua

Rebre les darreres novetats dels socis del projecte, Consorci Besòs-Tordera, Eurecat i IDAEA-CSIC

Discutir les barreres i possibilitats actuals en el camp de la reutilització d’aigua

Establir una xarxa de contactes amb els agents locals implicats

Dia i hora:
Dimarts 28 de novembre de 2023
09:00-17:30 hores

 

Consulta l'agenda de la jornada aquí.

Inscripció a la jornada

Si us plau, confirmeu la vostra assistència a la jornada abans del divendres 13 d’octubre de 2023 enviant la vostra confirmació a Lara Bagheri a

Enquesta a Stakeholders

Addicionalment, per ajudar a preparar millor la jornada i definir el contingut, demanem a tots els agents convidats, que completin una breu enquesta abans del 17 de novembre de 2023. L’objectiu de l’enquesta és definir millor els factors rellevants que configuren la seguretat i la rendibilitat del tractament d’aigües residuals amb finalitats agrícoles. Això inclou la comparació de solucions alternatives (mesures preventives o per mitigar els costos de les tecnologies proposades) i factors contextuals, com ara altres usos locals de l’aigua regenerada, canvis en la disponibilitat dels recursos hídrics i garantir la seguretat ambiental i humana. Els resultats de l’enquesta s’utilitzaran com a punt de partida per a la jornada. 

Enquesta de 10 minuts aquí !

Lloc de la jornada:
Oficina central del Consorci Besòs Tordera
Av. Sant Julià, 241
08403 Granollers (Barcelona) 
 
Arribada en cotxe:

Hi ha aparcament disponible però amb places limitades (veure el mapa de les instal·lacions)

Arribada en transport públic:
Opció 1 [ des de l’estació de tren Barcelona-Sants o altres estacions de la ruta]:
- Agafeu el tren fins a l’estació de Montmeló
- Agafeu l’autobús 416 [direcció Ctra. De Vic – Montserrat Roig] fins a la parada Pg.Fluvial Bandalux
 
Opció 2 [des de l’ Estació d’Autobusos de Fabra i Puig]:
- Agafeu l’autobús 400 [direcció Estació d’Autobusos de Granollers] fins a la parada de Colom,
- Agafeu l’autobús 416 [direcció Llibertat – Federico Garcia Lorca] fins a la parada Av. St. Julià - Estació ITV
 
Opció 3 [des de l’ Estació d’Autobusos de Fabra i Puig]:
- Agafeu l’autobús 400 [direcció Estació d’Autobusos de Granollers] fins Ctra. Del Masnou – Pg. Del Dr. Fàbregas
- Caminar 22 minuts

Per qualsevol dubte, poseu-vos en contacte amb la Carme Bosch via e-mail a .

 

 

chimneys-gae58e0866_1280
people-g533c67625_1280
sewage-treatment-plant-g431f31498_1280
 

Local Stakeholder Workshop for the Besòs River Basin

Developing a system-wide, zero pollution strategy to support reclaimed water for agricultural irrigation

Chemical pollution challenging the Circular Economy

The Catalan Water Agency (ACA: L´Agència Catalana de l'Aigua) seeks to promote water reuse in the Besòs River Basin to mitigate water restrictions put in place due to recent periods of severe droughts, to combat the growing water scarcity. To this end, 64 municipalities working together in the Consorci Besòs Tordera (CBT) initiated the Reclaimed Water Master Plan (RWMP). This plan involves the construction of a number of Reuse Water Plants (RWPs) and transportation infrastructure to meet urban, agricultural, industrial and environmental water demands.

However, when looking at the reuse of wastewater for agricultural purposes, micro-contaminants, like specific chemical substances or medicine residues, coming from both industrial and household sources have to be removed. Specifically, over the past decades, concerns have been growing about chemicals which do not degrade (persistent substances; P), can easily spread throughout the environment (mobile substances; M) and are suspected to harm organisms (toxic substances: T). In the current design of the RWPs, removing PMT substances is not considered. However, this might be needed if the water is to be used for agricultural purposes (irrigation) to prevent that the PMT concentrations found in crops exceed human and environmental safety levels. Moreover, expected future regulations may demand that (some of the) PMT substances be removed from reclaimed water for agricultural and other uses.

 

Addressing PMT risks for agricultural use in the Reclaimed Water Master Plan

Some of these PMTs, like PFAS, are now widely discussed and are the focus of multiple research activities within the European Union. PROMISCES is one of those EU research projects. One of the seven case studies within PROMISCES focuses on the Montornès del Vallès Wastewater Treatment Plant in the Besòs river basin. Within this case study, Consorci Besòs Tordera (CBT), Eurecat and IDAEA-CSIC are collaborating with ACA to test water treatment technologies and a new treatment train to remove industrial contaminants from wastewater to provide safe reclaimed water for agricultural irrigation in the region. Their research also includes risk assessment and the determination of farming best practices and crop selection to minimize the transfer of micro-contaminants to edible parts of crops.

It is within this context that we want to bring local and national stakeholders together to gather various perspectives and identify needs to further support the construction of these RWPs and the use of reclaimed water in the Besòs River region.

The stakeholder workshop for the Besòs Tordera region has the following objectives:

1. Discuss the above problem statement with local stakeholders to better frame the current situation

2. Identify barriers and other factors that need to be addressed to further the use of reclaimed water for irrigation in the Besòs region

3. Co-create an interdisciplinary, system-wide strategy to create a toxic-free environment and protect water resources

 

Why should stakeholders participate?

Play an active role in the development of a local water reclamation strategy

Receive the latest developments from the research partners at CBT, Eurecat and IDAEA-CSIC

Discuss current barriers and enablers in the field of water reuse

Network with other local stakeholders

Date & Time:
Tuesday, 28 November 2023
09:00 - 17:30 CET
 
View the workshop agenda here.

Workshop Registration

Please confirm your attendance at the in-person workshop by Friday, 13 October 2023 by sending your confirmation to Lara Bagheri at .

Stakeholder Survey

Additionally, to help better prepare the workshop and define the content, we ask all invited stakeholders to complete a brief survey by 17 November 2023. The goal of the survey is to better define the relevant factors shaping the safety and cost-effectiveness of treating wastewater for agricultural purposes. This includes the comparison of alternative solutions (preventative measures, or measures to mitigate the costs of proposed technologies) and contextual factors, such as other local uses for reclaimed water, changes in water resource availability, and ensuring environmental and human health. The survey results will be used as a starting point for the workshop in Barcelona.

Take the 10-minute survey here!

Workshop location:
Central Office of the Besòs Tordera Consortium
Av. Sant Julià, 241
08403 Granollers (Barcelona) 
 
Arrival via car:

There is limited parking available at the location (see map of facility).

Arrival via public transportation:
Option 1 [from train station Barcelona-Sants or other stations on the route]:
- Take the train to Montmelo
- Take bus 416 [direction Ctra. De Vic – Montserrat Roig] to bus stop Pg. Fluvial Bandalux
 
Option 2 [from Estació d’Autobusos de Fabra I Puig]:
- Take bus 400 [direction Estació d’Autobusos de Granollers] to bus stop Colom,
- Take bus 416 [direction Llibertat – Federico Farcia Lorca] to bus stop Av. St. Julià - Estació ITV
 
Option 3 [from Estació d’Autobusos de Fabra I Puig]:
- Take bus 400 [direction Estació d’Autobusos de Granollers] to Ctra. Del Masnou – Pg. Del Dr. Fàbregas
- Walk 22 mins

For questions, please contact Carme Bosch via e-mail at .

 

 

 

 

 

About PROMISCES / Sobre el projecte PROMISCES

PROMISCES (Preventing Recalcitrant Organic Mobile Industrial chemicalS for Circular Economy in the Soil-sediment-water system) will provide innovative technologies to monitor, prevent and mitigate chemical pollution in the environment (water, soil, and sediment). The project will particularly focus on PFAS, which are persistent, highly mobile, and potentially toxic and have been found to accumulate in the human body and the environment. PROMISCES’ results will be integrated in a decision support framework, as well as assessment and regulatory tools for improving human health protection related to resource recovery and use.

PROMISCES (Prevenir substàncies químiques industrials mòbils, orgàniques i recalcitrants per a l’economia circular en el sistema sòl-sediment-aigua) proporcionarà tecnologies innovadores per monitoritzar, prevenir i mitigar la contaminació química en el medi ambient (aigua, sòl i sediment). El projecte es centrarà especialment en els PFAS, que són persistents, mòbils i potencialment tòxics i s’ha demostrat que es poden acumular en el cos humà i el medi ambient. Els resultats del projecte PROMISCES s’integraran en una eina de suport a la presa de decisions, així com en eines d’avaluació i regulació per a la millora de la protecció de la salut humana relacionades amb la recuperació i l’ús de recursos.